paragraph
+48 722 104 155
+48 722 104 184
notariusz@biodrowicz.pl

Opłaty

TAKSA NOTARIALNA

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT).

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

PODATKI

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

OPŁATY SĄDOWE

Gdy akt notarialny dokumentuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie notarialnym wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz pobrać należne opłaty sądowe.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych

Aby uzyskać szczegółowe informacji o kosztach czynności notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią notarialną. Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień jest zawsze bezpłatne.