paragraph
+48 722 104 155
+48 722 104 184
notariusz@biodrowicz.pl

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego powinny zostać dostarczone do kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej celem ich weryfikacji oraz rzetelnego przygotowania treści aktu.

Dane stron niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego to: imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dokumentów tożsamości, PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - pełna nazwa osoby prawnej, dane osobowe przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki.

Do dokonania każdej czynności notarialnej niezbędne jest posiadanie przez osoby biorące udział w czynności, dokumentów tożsamości tj. dowodu osobistego lub paszportu lub karty pobytu.

Dokumenty potrzebne do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne:

 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona
 • aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, z którego wynika, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dokument stanowiący podstawę nabycia /np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/,
 • zaświadczenie z banku stwierdzające udzielenie kredytu lub spłatę kredytu /w przypadku ustanowienia i wpisu lub wykreślenia/.

Dokumenty potrzebne do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:

 • numer księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia /np. wypis aktu notarialnego, w tym poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienia: o stwierdzeniu nabycia spadku, o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności oraz inne/,
 • zaświadczenie z banku stwierdzające udzielenie kredytu lub spłatę kredytu /w przypadku ustanowienia i wpisu lub wykreślenia/.

Dokumenty potrzebne do zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 • numer księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia /np. wypis aktu notarialnego, w tym akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi lub prawomocne postanowienia: o stwierdzeniu nabycia spadku, o uwłaszczeniu, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności oraz inne/,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze,
 • w zależności od konkretnego przypadku może się okazać, że będą konieczne inne dokumenty np.:
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej zawierające adnotację, że dokumenty te przeznaczone są do dokonania wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy będzie następowało odłączenie części nieruchomości i założenia dla niej nowej księgi wieczystej,
  • mapa zawierająca projekt podziału danej nieruchomości wraz z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca ten podział, jak również wypis z rejestru gruntów, obejmujący działki powstałe w wyniku podziału wraz z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu bądź zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej /dotyczy nieruchomości o areale powyżej 5ha/,
  • zaświadczenie z banku stwierdzające udzielenie kredytu lub spłatę kredytu /w przypadku ustanowienia i wpisu lub wykreślenia/.

Dokumenty do aktu poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta (Gminy) o numerze pesel osoby zmarłej,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwiska rodowe – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • oryginał testamentu własnoręcznego lub wypis testamentu notarialnego, jeżeli testament był sporządzony
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku po spadkodawcy.

Jeżeli przedmiotem czynności notarialnej jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku lub zasiedzenia, a po 01.01.2007 r. także tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzającego zapłacenie podatku, zwolnienie od podatku lub wygaśnięcie podatku.